en
szkoła językowa online

Regulamin korzystania z kursów GOBEST

Niniejszy regulamin określa sposób i warunki działania GOBEST Szkoły Językowej Online oraz stanowi nieodłączny element oferty. Zaakceptowanie regulaminu jest warunkiem zapisania się na dowolny kurs językowy przez Internet.
 
Definicje
Organizator: organizatorem kursów językowych przez Internet jest GOBEST Szkoła Językowa Online prowadzona przez GOBEST.PL Danuta Łojan, NIP: 735-222-35-24, REGON: 122716570, z siedzibą przy al. Wolności 45/19, 33-300 Nowy Sącz.
Klient: osoba fizyczna lub osoba fizyczna wskazana przez osobę prawną (opiekuna prawnego, rodzica), która opłaciła kurs językowy.
Cennik: cennik kursów językowych przez Internet podany na stronie www.gobest.pl w zakładce Kursy dla Ciebie/język obcy/cennik zawiera opłaty za pojedynczą lekcję indywidualną o długości 60 minut lub pojedynczą lekcję indywidualną o długości 50 minut wraz z utworzonymi i przekazanymi Klientowi indywidualnymi notatkami GoNotes i e-GoNotes utworzonymi podczas każdej lekcji. W przypadku odrębnych cenników dla poszczególnych Lektorów – informacje te są prezentowane w zakładceJak uczymy?/nasi lektorzy po wybraniu odpowiedniego Lektora.
 
Podstawowe informacje
1.1.Jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie wyjaśnia Organizator (tel. 796 22 22 52, e-mail: info@gobest.pl).
1.2.Organizator prowadzi indywidualne lub grupowe kursy języków obcych przez Internet. Kursy odbywają się przez cały rok kalendarzowy.
1.3.Każdemu Klientowi, który nie korzystał wcześniej z usług Organizatora, przysługuje prawo do skorzystania z darmowej lekcji próbnej, podczas której prezentowany jest m.in. sposób prowadzenia kursu. W trakcie lekcji próbnej Lektor poznaje Klienta i jego potrzeby, aby móc dostosować tematykę zajęć, sposób nauczania oraz wykorzystywane materiały do jego indywidualnych potrzeb.
1.4. Klient może odbyć 2 darmowe lekcje próbne, jeżeli w czasie jego zgłoszenia Organizator ma do dyspozycji 2 Lektorów z dostępnoscią godzinową odpowiadajacą dostępnosci Klienta. Jeżeli taka możliwośc nie istnieje, wtedy Klient odbywa tylko jedną lekcję próbną z jednym dostepnym Lektorem. 2 lekcje próbne odbywają się tylko i wyłącznie z dwoma różnymi Lektorami.
1.5.System rozliczania płatności za kurs jest miesięczny tzn. Klient uiszcza opłatę za kurs za kolejny miesiąc „z góry”.
1.6.Każda lekcja prowadzona jest przez Internet przez wykwalifikowanego Lektora języka obcego.
1.7.Za rozpoczęcie lekcji uważa się moment, kiedy o umówionej godzinie Lektor rozpocznie rozmowę z Klientem przez komunikator Skype.
1.8.Standardowa jednostka lekcyjna trwa 60 minut z wyłączeniem lekcji, których długość była zwiększana lub zmniejszana podczas indywidualnych ustaleń z Klientem.
1.9.Standardowa jednostka lekcyjna może trwać 50 minut, jeśli Klient zgłosi zapotrzebowanie na utworzenie indywidualnych notatek z lekcji GoNotes i e-GoNotes. Takie zapotrzebowanie może być zgłoszone podczas każdej lekcji najpóźniej w pięćdziesiątej minucie lekcji, z której mają być przygotowane notatki GoNotes i e-GoNotes.
1.10.Organizator zawiera z Klientem umowę ustną na przeprowadzenie kursu języka obcego przez Internet z wybranym Lektorem w umówionym terminie. Ostatecznym potwierdzeniem zapisania się na kurs jest dokonanie płatności.
1.11.Organizator dołoży wszelkich starań, aby lekcja próbna odbyła się jak najszybciej po dokonaniu zapisu przez Klienta, jednak w uzasadnionych przypadkach termin ten może wydłużyć się do 30 dni. W przypadku braku miejsc – Klient zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem.
 
Materiały dydaktyczne
2.1.Organizator udostępnia Klientowi dostęp do wirtualnej klasy.
2.2.Klient powinien zakupić podręczniki wskazane przez Lektora po ostatecznym ustaleniu programu nauczania z Lektorem. Organizator dołoży wszelkich starań aby ułatwić proces kupowania podręczników.
2.3.W czasie trwania kursu wykorzystywane są także materiały dostępne publicznie w sieci Internet, za te materiały Klient także nie ponosi żadnych kosztów.
2.4.Prezentacja materiału podczas zajęć odbywa się za pomocą wirtualnej klasy, opcji współdzielenia ekranu lub innych narzędzi do tego przystosowanych.
 
Terminy lekcji i spóźnienia
3.1.Terminy lekcji (dni tygodnia, godziny) każdego Klienta ustalane są indywidualnie z Lektorem. Pory zajęć mogą być stałe lub zmienne. Klient przekazuje informacje Lektorowi na temat planowanej liczby zajęć w kolejnym miesiącu do dnia 20 poprzedzającego miesiąca. Na tej podstawie Organizator wystawia Klientowi fakturę.
3.2.W przypadku lekcji grupowych lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie w momencie nawiązania kontaktu z jednym z uczestników kursu grupowego, bez konieczności oczekiwania na pozostałych Klientów.
3.3.Spóźnienia Klienta oraz Lektora:
3.3.1.Spóźnienie Klienta: od czasu trwania zajęć odejmowany jest czas spóźnienia. Czas ten nie podlega odrobieniu w innym terminie ani innej rekompensacie. Jeżeli Lektor nie zastanie Klienta o umówionej godzinie pod podanym nickiem Skype w ciągu 15 minut od momentu planowego rozpoczęcia lekcji, lekcję uznaje się za przeprowadzoną. Wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy Klient poinformuje Lektora o swoim spóźnieniu i poprosi o rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie. Rozpoczęcie lekcji w późniejszym terminie nie oznacza jednak jej przedłużenia. Lekcja kończy się wtedy o ustalonej wcześniej porze.
3.3.2.Spóźnienie Lektora: czas spóźnienia Lektora doliczany jest do czasu lekcji lub podlega odrobieniu przy okazji kolejnej lekcji. Jeżeli Lektor nie stawi się na lekcję do 15 minut od momentu jej zaplanowanego wcześniej rozpoczęcia, Klient ma prawo żądać ustalenia terminu kolejnej lekcji zamiast tej. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów z tego tytułu. O spóźnieniu Lektora należy niezwłocznie powiadomić Organizatora telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail info@gobest.pl.
 
Zmiany terminów lekcji, przekładanie lekcji
4.1.Klient może prosić Lektora lub Organizatora o stałą lub chwilową zmianę harmonogramu lekcji. Możliwość taka przysługuje Klientowi raz w miesiącu. Lektora należy poinformować o chęci zmiany najpóźniej na 7 dni przed jej planowaniem. Zgoda Lektora zależy od jego dostępności. W przypadku braku wolnych terminów Organizator zapewni Klientowi zastępstwo.
4.2.Każdy Klient ma prawo do bezpłatnego przełożenia lekcji na inny termin po podaniu przyczyny.
4.3.Chęć przełożenia lekcji należy zgłosić Lektorowi (po uprzednim ustaleniu kanału komunikacji z Lektorem) lub Organizatorowi mailowo lub telefonicznie najpóźniej na 48 godzin przed planowanym rozpoczęciem lekcji. Nie uznajemy przekładania lekcji za pomocą czatu Skype, gdyż wiadomości nie docierają do Lektora czy też Organizatora, gdy ten w danej chwili nie jest zalogowany. Lekcję przełożoną za pomocą czatu Skype traktuje się jako odbytą i Klient ponosi jej koszty.
4.4.W przypadku niestawienia się na zajęcia bez wcześniejszego ich odwołania lub próby przełożenia lekcji tego samego dnia czy też na krótko przed jej planowanym rozpoczęciem Organizator ma prawo potraktować tę lekcję jako odbytą. Wtedy Klient ponosi jej koszty.
4.5.Każda przełożona lekcja musi zostać odpracowana w ustalonym z Lektorem, dogodnym dla obydwu stron terminie w ciągu 7 dni licząc od momentu jej przełożenia.
4.6.Odrabianie lekcji może także odbyć się poprzez przedłużanie jednej, dwóch lub więcej kolejnych lekcji o odpowiednią ilość minut (np. 10, 15, 20, 30 minut).
 
Płatności
5.1.System rozliczania płatności za kurs jest miesięczny z góry.
5.2.Płatności dokonywane są przelewem bankowym na konto Organizatora lub poprzez system PayPal.
5.3.Faktury są przesyłane Klientowi pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail w dniu 25 każdego miesiąca z 7-dniowym terminem płatności (np. faktura za kurs za miesiąc lipiec przesyłana jest w dniu 25 czerwca z terminem płatności do dnia 2 lipca).
5.4.Po odbyciu darmowej lekcji próbnej i zapisaniu się na kurs Klient otrzymuje od Organizatora dokładne dane do przelewu umieszczone na fakturze. Faktura wysyłana jest za pomocą poczty e-mail na wskazany przez Klienta adres. 
5.5.Natychmiast po otrzymaniu danych do przelewu lub w możliwie najkrótszym czasie Klient powinien opłacić kurs za cały miesiąc kalendarzowy z góry licząc od dnia, kiedy odbędzie się pierwsza płatna lekcja, np. jeżeli Klient rozpocznie kurs w połowie miesiąca, płaci tylko za lekcje, które odbędą się w bieżącym miesiącu.
5.6.Warunkiem odbycia pierwszej płatnej lekcji w ramach kursu jest zaksięgowanie wpłaty na rachunku Organizatora.
5.7.Do 20 dnia każdego miesiąca Klient ustala z Lektorem harmonogram lekcji na kolejny miesiąc – informacje te są przekazywane przez Lektora Organizatorowi. Opłata za kurs liczona jest na podstawie informacji o ilości lekcji zaplanowanych przez Klienta i Lektora na kolejny miesiąc kalendarzowy.

Wymagania techniczne
6.1.Aby wziąć udział w kursie językowym przez Internet, Klient powinien posiadać:
•sprawny komputer z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
•zainstalowany komunikator Skype (optymalnie najnowsza wersja),
•zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer lub inną (optymalnie najnowsza wersja) z aktualną wersją wtyczki Flash. Preferowaną przeglądarką jest przeglądarka Flash.
6.2.Szczegółowe informacje odnośnie wymagań technicznych przekazywane są każdemu Klientowi pocztą e-mail przed rozpoczęciem bezpłatnej lekcji próbnej.
 
Rezygnacja z kursu
7.1.Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu, także bez wcześniejszego wypowiedzenia. Rezygnacja z kursu możliwa jest tylko po wykorzystaniu wpłaconej kwoty, czyli po zakończeniu opłaconego miesiąca kalendarzowego.
7.2.Klient powinien poinformować Organizatora o chęci rezygnacji z kursu telefonicznie (+48 796 22 22 52) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail info@gobest.pl
7.3.W wyjątkowych przypadkach uniemożliwiających Klientowi kontynuację kursu możliwa jest także rezygnacja przez zakończeniem miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku płatność za niewykorzystane zajęcia zostanie zwrócona przelewem na konto podane przez Klienta w terminie do 21 dni od momentu rezygnacji z kursu. Kwota przelewu zostanie pomniejszona o ewentualne koszty transferu, zgodnie z cennikiem poszczególnych banków.

Problemy techniczne
8.1.W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Klienta (np. awaria komputera, Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie lekcji w umówionym z Lektorem terminie należy natychmiast powiadomić Organizatora telefonicznie (+48 796 22 22 52) lub w miarę możliwości mailowo z innego urządzenia przed planowanym terminem rozpoczęcia lekcji. Każdemu Klientowi przysługuje w trakcie jednego semestru (Pierwszy semestr: 1. września-1. marca; Drugi semestr: 1. marca-1. września) jedno bezpłatne odwołanie lekcji z powodów technicznych leżących po jego stronie. Za każde kolejne odwołanie lekcji z powodu problemów technicznych po stronie Klienta pobierana jest opłata 50% ceny standardowej lekcji. Pozostałe 50% czasu lekcji można odrobić z Lektorem w umówionym terminie (Patrz pkt. Zmiany terminu lekcji, przekładanie lekcji).
8.2.W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Lektora, Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnego odrobienia lekcji w ilości równej ilości lekcji, które nie odbyły się z powodu tych problemów.
8.3.Lekcje, które nie odbyły się z powodu problemów technicznych po stronie Lektora, nie podlegają zamianie na gotówkę.
 
Zaświadczenia
9.1.Na prośbę Klienta Organizator wystawia wewnątrzszkolne zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu na określonym poziomie zaawansowania językowego.
9.2.Ocena na zaświadczeniu stanowi średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez Klienta w trakcie trwania kursu.
9.3.Zaświadczenia wysyłane są nieodpłatnie pocztą tradycyjną na podane przez Klienta dane adresowe.
 
Reklamacje
10.1.Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji lub skargi na Lektora w przypadku niesatysfakcjonującego przebiegu kursu.
10.2.Reklamację można wysłać mailowo na adres info@gobest.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, imię i nazwisko Lektora, którego reklamacja dotyczy oraz uzasadnienie reklamacji.
 
Postanowienia końcowe
11.1.Wniesienie opłaty przez Klienta i/lub rozpoczęcie kursu oznacza akceptację regulaminu i potwierdza zawarcie ustnej umowy na przeprowadzenie kursu językowego w ustalonym terminie.
11.2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klienta.
11.3.Klient ma prawo do zmiany Lektora po telefonicznym lub mailowym poinformowaniu Organizatora.
11.4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Lektora po wcześniejszym poinformowaniu Klienta.